Nieuws

ALGEMENE LEDENVERGADERING 2020 UITGESTELD
De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van 2020 is voorlopig uitgesteld. Een nieuwe datum voor de vergadering wordt op een later tijstip bekend gemaakt.

25-JARIG JUBILEUM KOLLHOFF-GEBOUW
Ons gebouw bestaat dit jaar 25 jaar, een gebeurtenis die wij niet onopgemerkt voorbij hebben laten gaan. Op 25 mei hebben we feest gevierd met het hele pand en veel bewoners en buurtgenoten. Bekijk hier de foto’s van het feest.

De foto-expositie ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van het Kollhoff-gebouw is verlengd t/m zondag 9 juni. De foto’s -gemaakt door Joke Robaard, Marcel de Cnock, Roos Aldershoff en Aart Fastenau- zijn te zien in de entree naar de Kompaszaal op de KNSM-Laan. Maandag en dinsdag is de Kompaszaal gesloten. Gaat dat zien!

TERUGKEREND OVERLEG MET DE KEY: NIEUWSBRIEF MAART 2019
De Bewonersvereniging Kollhoff voert op regelmatige basis overleg met De Key. Tal van zaken die de bewoners van ons complex aangaan, komen bij dit overleg ter tafel.

COMPLEX-STRATEGIE
Zo heeft er in de afgelopen periode een overleg plaatsgevonden met mevrouw Lidy van der Schaft, directeur Wonen van De Key over de complexstrategie. Kort gezegd betreft dit de plannen die De Key voorheeft met het Kollhoffgebouw. De Key heeft er namelijk voor gekozen om zich voortaan bij de verhuur van woningen uitsluitend te richten op mensen jonger dan 28 jaar. Deze mensen kunnen een huurcontract krijgen voor de maximale duur van vijf jaar.

Tijdens het overleg hebben wij als bewonersvereniging aangegeven dat wij moeite hebben met dit beleid. Het wekt de indruk ingegeven te worden door een korte termijnblik. Het contract van nieuwe huurders is maar voor beperkte duur en een dergelijke constructie zal zeer waarschijnlijk niet leiden tot enige betrokkenheid van de betreffende huurders bij ons pand en haar bewoners. De bezwaren die wij aanvoerden worden overigens gedeeld door Arcade, de koepelorganisatie van bewonersverenigingen in complexen van De Key. De Key heeft onze bezwaren naast zich neergelegd.

LIFTPROBLEMATIEK
Al jarenlang zorgt de beschikbaarheid van een werkende lift voor problemen voor mensen die aan een rollator of rolstoel gebonden zijn. Het zal velen niet ontgaan zijn dat er ook het afgelopen jaar opnieuw problemen waren met de liften in ons pand, met name de lift aan de oostkant van het gebouw. Deze lift is onontbeerlijk voor een aantal bewoners met beperking.

Er heeft naar aanleiding van een spontane actie van een aantal bewoners inmiddels een overleg plaatsgevonden tussen De Key en betrokkenen. Daar is wel iets uitgekomen: er is inmiddels een nieuw onderhoudsbedrijf voor de liften aangesteld. En ook zijn er nieuwe afspraken gemaakt over hoe De Key naar de bewoners zal communiceren dat er gepland onderhoud aan zit te komen. Bovendien is de frequentie van periodiek onderhoud verhoogd van vier naar zes keer per jaar en wordt het groot onderhoud een jaar naar voren gehaald. Het blijft zaak om dit dossier nauwlettend in de gaten te houden.

BRANDTRAP
Een ander dossier is de brandtrap die uitkomt op het Piraeusplein. De bewonersvereniging heeft herhaaldelijk bij De Key aangekaart dat deze brandtrap verwaarloosd wordt en broodnodig onderhoud behoeft. Wij hebben er op een gegeven moment zelfs over gedacht om de brandweer in te schakelen voor een inspectie, zodat De Key gedwongen zou worden om actie te ondernemen. Inmiddels is er op dit dossier voortgang te bespeuren, zij het moeizaam. Kennelijk heeft men bij De Key gevoeld dat er actie nodig was, de brandweer die een dergelijke voorziening afkeurt, is natuurlijk geen goede publiciteit.

SCHOONMAAKPERIKELEN
De bewonersvereniging houdt zich ook bezig met de manier waarop De Key de schoonmaak van ons gebouw uitbesteed aan derden. Het is onze ervaring dat de afspraken die hierover in het verleden zijn gemaakt lang niet altijd waargemaakt worden. Bepaalde delen van het pand worden slechts zeer zelden meegenomen door de schoonmaker. Daarnaast is er sprake van verloop bij de schoonmakers zelf, met als gevolg dat eerder gemaakte afspraken lang niet altijd gehonoreerd worden. Als bewonersvereniging proberen wij telkens zwart op wit vastgesteld te krijgen wat er van een schoonmaakbedrijf verwacht mag worden bij het aangaan van een nieuw contract. Wij monitoren natuurlijk ook hoe die schoonmaak uiteindelijk uitgevoerd wordt.

JUBILEUMFEEST
Ons gebouw bestaat dit jaar 25 jaar, een gebeurtenis die wij niet ongemerkt voorbij willen laten gaan. We gaan dit heugelijke feit feestelijk vieren op zaterdag 25 mei. Vanaf 15.30 uur organiseren we in het Mien Ruys-plantsoen een feest met muziek, eten, drinken en spelletjes en andere activiteiten voor de bewoners van ons pand. Bekijk het volledige programma hier. Wij rekenen op uw aanwezigheid bij het feest ter gelegenheid van 25 jaar Kollhoff.

Brieven van De Key
Voortaan kunt u de brieven die u als huurder van De Key heeft ontvangen, nog eens rustig bekijken op de pagina ‘Correspondentie‘.  N.B.: het betreft hier correspondentie van algemene aard, gericht aan alle huurders.